Opråb

 Har du tid og lyst til at være med til at støtte op om lidt mere samvær i klubben ?

 Vi er nogle seniorer som mødes til en hyggesnak,

hver torsdag kl. 09:00 i Sejlerstuen/ASC.

I forbindelse med vores snak nyder vi et rundstykke, kaffe og "en lille en"

Ja, hvad kan man ikke få for 10 kr.

Vi ses i Sejlerstuen!

Reglement for Aabenraa Sejl Club.

BÅDEBROER OG AREALER

Broerne / arealerne beliggende ved Kystvej 55 i Aabenraa, ejes af Aabenraa Sejl Club (forkortes ASC).

Aabenraa Sejl Club driver havnen og sørger for opretholdelse af orden.

GENERELLE BESTEMMELSER

For Aabenraa Lystbådehavn gælder ” Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

For Aabenraa Sejl Clubs havneanlæg – såvel vand- som landareal - gælder desuden følgende bestemmelser:

Bådejeren af enhver båd i havnen skal gøre sig bekendt med indholdet af nærværende reglement, der findes på klubbens hjemmeside.

Aabenraa Sejl Clubs havneanlæg er, som betegnelsen "lystbådehavn" angiver, udlagt som hjemsted for lystbåde, her vurderet som både oprindeligt bygget til lystsejlads, eller ombygget på en sådan måde, at de fremstår og benyttes som lystbåde.

Tildelte pladser må ikke videresælges, genudlejes eller udlånes.

Pladserne administreres af Havnemesteren, og denne kan i forbindelse med stævner og lignende, forlange et bestemt antal pladser rømmet for en kortere periode (max. 8 dage). Havnemesteren er i sådanne tilfælde forpligtet til at anvise anden liggeplads.

Ved sommersæsonens start og senest 15. maj, skal fastliggende både være forsynet med gyldigt årsmærke, der skal være anbragt således, at dette er let synligt fra broen. Årsmærke udleveres på havnekontoret mod forevisning af kvittering for betalt ansvarsforsikring af båden. Dette gælder også både, der forbliver på land i sejlsæsonen.

Bådejeren er pligtig til at skilte med rødt/grønt skilt. Ved fravær over et døgns varighed vendes til grøn. Havnemester vender - ved henvendelse - gerne skilt til rødt dagen før hjemkomst.

Bådejere, der ikke gør brug af deres bådplads, på grund af båd salg / reparation eller anden årsag, skal meddele dette til havnekontoret.

Pælepladserne og broerne må ikke forsynes med nogen former for hjælpemidler uden Havnemesters godkendelse, og disse skal igen være fjernet senest ved bådens optagelse. Evt. trapper på broerne skal være den godkendte model.

Det er forbudt at forsyne både med elektricitet til opvarmning. Hvis båden har bi-måler fastmonteret, kan der - i vinterperioden - efter aftale med Havnemester, benyttes el til opvarmning, dog kun når der er personer ombord.

Gæstende både henvises til at benytte de grønne pladser ved broerne og skal straks betale afgift jf. gældende takst ved betalingsautomat eller jf. hjemmesiden.

Både må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholde-mærker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber. Fortøjning til agterpæle skal være vandret. De påmonterede beslag er KUN til ophængning af tovværk, mens pladsen er forladt.

Det er alene bådejeren, der er ansvarlig for evt. skade, fartøjet måtte forårsage.

OPTAGNING, REPARATION, MM

Brug af havnens kraner er på eget ansvar (kranerne bliver godkendt årligt). Mastekranen må ikke hejse personer.

Ved krankørsel skiltes tydeligt ved indkørslen, og kranførerens anvisninger skal følges.

Både, stativer og master. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med Havnemesteren.

Stiger på vinterpladsen skal fastlåses.

Både og bådevogne m.m., der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over en aftalt tidsfrist, er Havnemester berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

Ved rengøring af bådene bør tages maksimale miljømæssige hensyn jf. gældende myndighedskrav. Højtryksrenser må ikke anvendes under vandlinjen.
Ved større afrensning / bortslibning af bundmaling skal dette opsamles og bortskaffes. Tildækningen skal godkendes af Havnemester. Evt. skader på andre både foranlediget af slibestøv mm. er skadevolders ansvar.
Anvendelse af bundmaling, som ikke er tilladt efter dansk lovgivning, er forbudt.

OPBEVARING AF MASTER I MASTESKURET.

Opbevaring af master inkl. evt. påmonteret udstyr i masteskur er på eget ansvar.
Antenner, radarer, saling horn o. lign. udragende udstyr skal afmonteres af hensyn til plads-forholdene.
Master skal placeres på rette hylde i forhold til deres længde.
Rulleforstag bør ligge med rullen i forlængelse af masten (og ikke ved siden af).
Masten skal mærkes med navn, medlemsnummer og telefonnummer.
PAS PÅ andre medlemmers materiel.
HUSK at låse portene, når DU er færdig.

OPBEVARING AF BÅDSTATIVER.

Enhver bådejer er ansvarlig for sit stativ
Alle bådstativer skal godkendes af Havnemester
Havnemesters godkendelse må ikke forveksles med forsikringens krav.
Kun stativer, der kan klappes sammen / eller stables, kan sommer-opbevares på Aabenraa Sejl Clubs område.

HAVKAJAKKER, JOLLER OG PADDLE BOARDS

Opbevaring af havkajakker, joller og paddle boards på havnens arealer skal aftales med Havnemesteren

FORSKELLIGE ORDENSBESTEMMELSER

Hunde skal føres i snor. Hunde er meget velkomne, men deres efterladenskab skal fjernes.

Ved midlertidig parkering af bådtrailer skal Havnemesters anvisning følges.

Havnens brugere skal rydde op efter sig selv.

Både må højst ligge ubrugt i 3 år såvel på land som i vand. Bestyrelsen kan herefter forlange båden fjernet.

HAVNEOPSYN, SKADEERSTATNING OG STRAFFEBESTEMMELSER

Enhver bådejer skal holde sin båd ansvarsforsikret.

Aabenraa Sejl Club sørger for vagtordning i vintersæsonen. Overtrædelse af de i dette reglement givne forskrifter kan indbringes for bestyrelsen til afgørelse af medlemsforholdet.

Dette reglement er udarbejdet af klubbens bestyrelse og havneudvalg og kan ændres efter behov. Reglementet gælder for både - såvel i vandet som på land.

Aabenraa Sejl Clubs bestyrelse og Havneudvalget d. 27- 09 - 2021.

Attachments:
Download this file (havneregulativ_27_09_2021.pdf)HAVNEREGULATIV PDF[ ]253 kB2021-09-28 09:04

Aabenraa By & Aabenraa Sejl Club (ASC)

Aabenraa Lystbådehavn ligger inderst i Aabenraa Fjord i den sydvestlige ende af Lillebælt. Fjordens beskyttede beliggenhed byder på roligt farvand ved vestlige vinde og er således et perfekt mål, også i uroligt vejr. Havnen er stor med plads til 330 både, og gæster er altid velkomne. Det er billigt at ligge som gæst i ASC, er din båd under 12 meter koster det kun 125 DKK. Yderligere information om priser og rabatter fremgår af takstbladet.

Den gamle købstad Aabenraa med masser af indkøbsmuligheder byder også på smukke bygninger både i og udenfor gågaden. Byen er en Danmarks ældste søfartsbyer, hvilket illustreres af de tre makreller i byvåbenet. Byen udviklede sig fra fiskerleje til søfartsby og var hjemhavn for skibe, som sejlede på de syv verdenshave.

Når du sejler ind i lystbådehavnen, så finder du Aabenraa Sejl Club's nye øst-vest vendte flydebroer til bagbord. Oppe ved klubhuset, ved Bro F, er der gæstepladser. Men ellers må man lægge sig på alle pladser hvor skiltet er vendt til grønt.

Vi har også stadig få ledige pladser, så hvis du står og mangler en plads til din båd, så kontakt vores havnepersonale.

bykort

Aabenraa Turistbureau

http://www.visitaabenraa.dk/

Du kan også finde os på Marinaguide.dk

kort_havn-asc

bykort stort


Vis stort kort

Hvis du køber ny båd:

I forbindelse med køb af ny båd, især en større båd, vil det være en god ide at kontakte havnekontoret, da det er begrænset hvor mange brede pladser vi råder over. 

Det samme gælder,hvis man ligger med to både. Det skal meddeles havnekontoret, så det kan blive registreret og afregnet korrekt.

25