Havnekontoret bestyres af:

Havnemester:
Niels Boysen  

 

Havneassistent:
Karen Engedal

ÅBNINGSTIDER /ÖFFNUNGSZEITEN / OPENING HOURS

 

AABENRAA SEJL CLUB

 

Fra 1. oktober 

  Hverdage

 KL. 8.30 TIL KL. 9.30

samt

KL. 15.00 til KL. 16.00

Weekender 

  KL. 9 - KL. 10

  

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Havnemester kan kontaktes på tlf.: 40 42 33 46

 

STRØMFORBRUG VINTER 2018/19

Vinterliggere samt både der ligger på land, der bruger strøm, skal afregne strømforbruget.

Der skal på disse både være installeret en bimåler.

Forbruget for vinteren 2019/20 aflæses og afleveres til havnekontoret enten pr. mail eller pr. brev senest den 30. april 2020

Med venlig hilsen

Havnekontoret

Opråb

 Har du tid og lyst til at være med til at støtte op om lidt mere samvær i klubben ?

 Vi er nogle seniorer som vil forsøge at mødes til en hyggesnak.

Første gang torsdag den 19. september kl. 09:00 i Sejlerstuen/ASC.

I forbindelse med vores snak nyder vi et rundstykke, kaffe og "en lille en"

Ja, hvad kan man ikke få for 10 kr.

Vi ses i Sejlerstuen!

Oplysning om Havnen

Vi har nu forhåbentligt haft besøg af NBC marine for sidste gang, i forbindelse med problemerne omkring pælestumper i vandet.

Der er blevet fjernet ca. 100 pælestumper.

En del af dem var pæle som skulle være fjernet i forbindelse med bygning af havnen.

De fleste var pælestumper som stammer fra gamle dage, som ikke var med iudskrivning af projektet, da vi ikke vidste hvor mange der var.

Det viste sig der var mange, men nu er de væk.

Vi ved det har taget lidt tid, og at flere medlemmer synes det er for dårligt.  Dertil vil jeg blot sige, at en maskine går i stykker og er svær at få  repareret, og at det medfører at dykkerne er i gang med andre ting, det kan hverken vi eller NBC marine gøre ret meget ved.

Så det synes jeg ikke, de der har skældt vores havnekontor ud, kan være bekendt.

Dermed sætter vi punktum for sagen pælestumper.

God sommer

Mogens Kirkelund

næstformand

Reglement for Aabenraa Lystbådehavn

BÅDEBROER OG AREALER

Broerne / arealerne beliggende ved Kystvej i Aabenraa, ejes af Aabenraa Båd Club A.M.B.A., forkortet ABC, og Aabenraa Sejl Club forkortes ASC., (som fællesbetegnelse for begge herefter kaldet klubberne), driver havnen og sørger for ordenens opretholdelse.

ASC har ansvar og rettigheder ifølge dette reglement for området med de vest / østgående broer Kystvej 55 6200 Aabenraa

ABC har ansvar og rettigheder iflg. dette reglement for området med de nord / syd gående broer, Kystvej 31 6200 Aabenraa.

 

GENERELLE BESTEMMELSER

Bestemmelser i dette reglement og andre regler og vedtægter udfærdige i overensstemmelse hermed er gældende i alle lystbådehavne og anløbsbroer for lystbåde inden for dansk søterritorium

Aabenraa Sejl Clubs havneanlæg er, som betegnelsen "lystbådehavn" angiver, udlagt som hjemsted for lystbåde, her vurderet som både oprindeligt bygget til lystsejlads, eller ombygget på en sådan måde, at de fremstår og benyttes som lystbåde.

Bopæl på båd i Aabenraa sejl Clubs havneanlæg kan accepteres for en kort periode. I hvert tilfælde af ønske om bopæl på båd, skal havnemesteren / havneudvalget spørges.

Føreren af enhver båd i havnen er pligtig til at gøre sig bekendt med indholdet af nærværende reglement, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse til havnemyndighederne.

Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndighederne under overtilsyn af havnebestyrelserne.

Inden for havnens område varetager politiet dog sine opgaver efter lovgivningens almindelige regler.

Havnemyndighederne er i tjenestetiden pligtig til på forlangende at legitimere sig.

 

REGLER FOR OPANKRING, SEJLADS, FORTØJNING M. M.

Ethvert fartøj, der ligger for anker indenfor havnens område, kan af havne myndighederne forlanges fjernet, når det efter myndighedernes skøn ligger til hinder for fri og sikker besejling af havnen. Vægrer fartøjet sig ved at flytte, eller sker flytningen ikke inden for en af havnemyndighederne fastsat tidsfrist, er disse berettiget til at foretage flytning for fartøjs ejerens regning.

Fartøjer, der tillades opankret uden for havnen, skal have et efter havnemyndighedernes og efter fartøjets størrelse passende mandskab ombord.

Fartøj, der ligger til ankers, skal føre forskriftsmæssige signaler. Sort kugle dagmærke eller ankerlanterne.

Opankring i havnen uden i forvejen indhentet tilladelse fra havne-myndighederne må kun ske i nødsituation.

Opankring i svajebassiner er forbudt.

Fartøjer, der ankre uden bydende nødvendighed på en måde, der strider mod disse bestemmelser, bærer det fulde ansvar for mulige følger heraf.

For sejladsen inden for havnens område gælder de af søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at det ikke volder ulempe for andre.

Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

Fastliggende både må bortset fra nødvendig forhaling ved lastning/ losning, reparation, brændstofpåfyldning mm. kun anbringes ved de anviste(tildelte) pladser.

Tildelte pladser må ikke videresælges eller genudlejes.

Pladserne administreres af havnemyndighederne, og den kan i forbindelse med stævner og lignende, forlange et bestemt antal pladsen rømmet for en kortere periode (max. 8 dage ). Havnemyndighederne er i sådanne tilfælde forpligtet til at anvise anden liggeplads.

Ved sommersæsonens start og senest 1. maj, skal fastliggende både være forsynet med gyldigt årsmærke, der skal være anbragt således, at dette er let synligt fra broen. Årsmærke udleveres på havnekontoret mod forevisning af betalt kvittering af ansvarsforsikring på båden.

Bådejeren er pligtig til at skilte med rødt/grønt skilt, ved fravær over et døgns varighed vendes til grøn. Pladser uden rød/grøn plade er at betragtes som frie pladser. Grove overtrædelse kan medføre gebyr. Pladser uden skilte er at betragte som frie pladser.

Bådejere, der ikke gør brug af deres bådplads, på grund af båd salg / reparation eller anden årsag, skal meddele dette til havnekontoret.

Pælepladserne og broerne må ikke forsynes med nogen former for hjælpemidler uden havnemyndigheders godkendelse, og skal igen være fjernet senest ved bådens optagelse.

Det er forbudt at forsyne både med elektricitet til opvarmning. Såfremt båden har bi måler fastmonteret, kan der, i vinterperioden efter aftale med havnemyndighederne, benyttes el til opvarmning.

Gæstende både henvises til at benytte de grønne pladser ved broerne og skal snarest melde deres ankomst på havnekontoret.

Fastliggere må ikke forhale til anden plads uden tilladelse af havnemyndighederne.

Efterkommes et givet påbud ikke, kan Havnemyndighederne lade båden flytte på ejerens regning og risiko. Hermed forbundne udgifter til tovværk, mandskab og lignende bæres af bådejeren.

Både må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholde mærker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber.

Alle både, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter bådens størrelse og under alle forhold holde båden inden for den anviste plads. Båden skal fortøjes med 2 for - og 2 agter fortøjninger, således at det ikke er til ulempe for andre. Endvidere skal der være gummi eller fjeder i mindst 2 af fortøjningerne, da dette aflaster broen og pullerter. Så frem der anvendes metalfjedre, skal der være kæde eller tov til at sikre at den ikke falder fra hinanden. Hvis man ikke overholder disse fortøjnings regler eller fører jævnlig kontrol med vandstanden i forhold til fortøjningerne, kan man blive gjort ansvarlig, hvis båden er årsag til skade af bro anlæg el. andens båd.

Ophold på vinterplads om vinteren sker på eget ansvar og risiko.

Både må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvis spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighederne tilladelse, og når det forlanges skal de slækkes for andre både.

Angivelse af min. tov dimension i forhold til båden vægt og størrelse. (Ved forsikringsselskaberne kan man købe/få en lille pjece der heder: Fortøjningstips – en instruktionsbog udarbejdet i samarbejde med Foreningen af Danske Søassurandører)

Der skal løbende foretages tilpasning af længde på fortøjningerne, afhængig af aktuelle vandstande.

Bådene skal ligge med fendere langs siden i nødvendigt omfang for at hindre, at de tørner mod hinanden. (minimum 1 på hver side). Bildæk og lignende, samt andet hårdt materiale må ikke benyttes som fendere.

Det er alene bådejeren der er ansvarlig for evt. skade, fartøjet måtte forårsage

Bliver det nødvendigt af pladshensyn, at flere både ligger ved siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, finde sig i, at mandskabet fra de udenfor liggende både har fri og uhindret gang over dækket. Der skal tages hensyn til de både, man har gang over.

Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved bådene, såfremt det kan ske uden gener for andre både. Slæbejoller og lignende må ikke efterlades på de enkelte pladser eller på broerne til gene for andre.

En båd må ikke oplægges i havnen uden havnemyndighedernes tilladelse.

Hvis en båd efter havnemyndighederne er blevet forladt i havnen, er disse efter offentlig meddelelse berettiget til at tage den i forvaring og fjerne den, opbevare den eller på anden måde disponere over den på ejerens risiko og regning.

Strander eller synker et fartøj inden for havnens område eller tilsejlingen til denne, og fjerner fartøjs ejeren det ikke inden en af havnemyndighederne fastsat rimelig tidsfrist, kan havnemyndighederne foranstalte fartøjet fjernet. Havnemyndighederne er berettiget til at få udgifterne dækket af fartøjet eller dets ejer.

Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighederne udtrykkelige tilladelse.

 

OPTAGNING, REPARATION, BRÆNDSTOF, MM

Søsætning / optagning må kun foretages ved de af havnemyndighederne anviste bolværker, ramper og lignende.

Umiddelbart efter søsætning / optagning er bådejeren pligtig at rydde pladsen for bukke, vogne, støtter, maling, fortøjninger, indhalerliner. Skilte og andet grej.

Både, bådevogne, bukke, master og støtter m. m., må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheder

Både og bådevogne m. m. der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over en tilladt tidsfrist, er havnemyndighederne berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

Opbevaring af depoter med brændstoffer og smøreolie på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse. Brandvedtægter skal overholdes.

Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse, som kan medføre brand/forurening ombord eller på havneanlægget. Håndtering og påfyldning af større mængder brændstof (mere end 1-2 dunke a' 20 liter) skal håndteres og påfyldes ved servicekajen.

Beredskabsstyrelsens regler skal overholdes.

 

FORSKELLIGE ORDENSBESTEMMELSE

Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende, således at det ikke støjer unødigt mod mast og rig.

Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havneområde er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede affaldscontainere.

Spildolie og lignende må ikke anbringes i almindelige affaldsbeholdere, men skal fjernes fra havnens område eller anbringes i særlige opstillede beholdere for spildolie (ved masteskuret). Her gælder miljøstyrelsens affaldsplan.

Udpumpning af marinetoiletter eller olieholdigt vand i havnen er forbudt. Her følges Miljøministeriet betænkning.

Badning og fiskeri fra molerne og i havnen er forbudt.

Cykling og motorkørsel på broerne er forbudt.

Hunde skal føres i snor. Hunde er meget velkomne, men deres efterladenskab skal medtages

Teltslagning, opstilling af campingvogne m. m. på havnens område må kun ske efter forudgående tilladelse fra havnemyndighederne.

Parkering af bådtrailer må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

 

HAVNEOPSYN, SKADEERSTATNING OG STRAFFEBESTEMMELSER

Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig at rette sig efter havnemyndighedernes anvisning, herunder også efter anmodning om at fjerne sig fra havnens område.

Mener nogen sig forurettet af havnemyndighederne, kan sagen indbringes for bestyrelsen, men et af havnemyndighederne givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

Hvis en bådejer ikke efterkommer de i reglementet indeholdte bestemmelser eller de af havnemyndighederne givne pålæg så hurtigt, som det af disse skønnes nødvendigt, er havnemyndighederne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført båden med udstyr, kan bådejeren ikke forlange erstatning. Bådejeren er pligtig at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte medføre.

Bådejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans mandskab eller båd måtte anrette på havneværkerne, havnens ejendele eller andre både.

Opståede skader på havneværker og både eller andre ulykker, som udsætter personer eller ejendom for fare, skal straks meddeles til havnemyndighederne.

Enhver bådejer skal holde sin båd ansvarsforsikret.

Overtrædelse af de i dette reglement givne forskrifter straffes med gebyr.

Sager angående overtrædelse af reglementet behandles som politisager.

Havnebestyrelserne er beføjet til at foreslå den, der overtræder reglementet, at afgøre sagen ved erlæggelse af et af havnebestyrelserne fastsat gebyr. I mangel af sådan mindelig ordning eller, såfremt gebyret ikke er betalt inden den fastsatte tidsfrist, overgår sagen til behandling ved politi eller domstol.

Alle gebyrer, som hidrører fra overtrædelse af reglementet, tilfalder havnen.

Dette reglement er udarbejdet af klubbernes bestyrelser og havneudvalg kan ændres efter behov.

Havneudvalget. d. 1. marts 2007
Per Damgård Pedersen, formand


Havnestyrelsen = Aabenraa Sejl Club's bestyrelse
Havnemyndighederne = Havneudvalget / havnemesteren

Her vises live billeder fra de overvågningskameraer vi har ....

 

Kontorbygningen mod øst

Kontorbygningen mod vest

Autocamper område