Torsdag d. 13.10.2011 afholdtes medlemsmøde angående broprojektet.


Formanden Peter Maindal(PM) byder de ca. 100 medlemmer velkommen og præsenterer dagsordnen. Jesper Baungaard blev af bestyrelsen bedt om at agere ordstyrer.

Første punkt er fremlæggelsen af finansieringsforslaget som præsenteres af klubbens kasserer Carsten Schmidt(CS).

Det har været muligt at tilvejebringe en finansiering på 7.085.000 kr. fordelt på lån fra Nykredit på 2,5 mil. kr., 1.585 tkr. fra obligationer og 3,0 mil. kr. som anlægslån af en ekstern investor. Derudover kommer de ca. 380.000 kr., der er opsparet som følge af forhøjelsen af pælelejen i 2011.

 

 

CS påpeger at likviditeten i projektet vil være væsentligt forbedret i forhold til det oprindelige prospekt, da ASC nu "kun" skal finansiere 7 mil. kr. i stedet for de oprindeligt planlagte 10 mil. kr. Der er dog også budgetteret med et underskud på 1 mil. kr. over de næste 10 år som følge af afskrivninger og renter af projektet.

Herefter blev der åbnet for spørgsmål.

Medlem: betyder det så at al anden aktivitet går i stå?
CS: I 2012 vil der fra bestyrelsen være fokus ikke at påtage sig nye investeringer, men fremover er der indlagt investeringer i budgettet således at vi har likviditet til som minimum at bevarer vores aktiver og aktiviteter.

Medlem: Hvor kommer underskud fra?
CS: Underskuddet i det første 10 år kommer primært fra renter af lånene samt fra afskrivninger på broanlægget. Når lånene udløber efter 10 år (samt 15 år for obligationer og 20 år for Nykredit-lånet) forbedres driftsresultatet tilsvarende

Medlem: Hvem er ekstern investor?
PM: det kan vi desværre ikke oplyse før aftalen er underskrevet, men personen har tilbudt klubben en fordelagtig aftale i klubbens interesse, idet der tilbydes et lidt større lånebeløb og samtidig lidt lavere rente end det tilbud, vi har fået fra banken.

Medlem: Afskrivningerne sker over 50 år. Hvordan sikrer vi, at vi ikke kommer i sammen situation igen?
CS: Via afskrivninger på anlægget vil vi sikre at kapital bliver bygget op i perioden.
PM: ASC bliver en pengetank hvilket gør at bestyrelsen vil udarbejde en forretningsorden der bl.a. vil sikre at der bliver lagt penge til side fremadrettet.

Medlem: Hvorfor give mere i rente til investor? (i forhold til obligationerne)
PM: Det er et lån og ikke en obligation. Man bør således sammenligne med vilkårene for banklånet – ikke med obligationerne.

Medlem: Kan flydebroerne leve i 50 år? Jeg ligger ved bro E der allerede nu virker slidt.
CS: Det bliver solide flydebroer opstår der defekter, vil disse bliver reklameret overfor sælger.

Medlem: Synes ikke der er stor opbakning til projektet da der kun er ca. 30 % af medlemmerne der har købt obligationer.
CS: Vi må konstatere at vi stort set har fået de penge ind, vi havde satset på.
PM: Jeg synes der har været stor opbakning både på generalforsamlingen og efterfølgende møder, hvor vi har kunnet konstatere, at der er en del medlemmer, der ganske enkelt ikke har følt de har haft råd selv om de gerne ville. Samtidig skal vi huske på at det er alle medlemmer der betaler i form af de højere takststigninger.

Medlem: Der er nu 20 både der ligger hos Ole (i Sydhavnen) her til vinter og der er 25 tommer pladser og plan om at bygge 20 ekstra. Har vi råd til ... og brug for det?
CS: Planen er nu at vi bygger samme antal pladser som der er nu. Derudover skal vi sikre vores indtægtsgrundlag ved at åbne op for nye medlemmer – det er vi tvunget til. Måske skal også pensionistrabatten i spil.

Medlem: Hvor mange obligationer er p.t. indbetalt?
CS: Der er p.t. 10 medlemmer, der ikke har indbetalt de tegnede obligationer.

Medlem: Hvordan ligger vores priser ift. omegnsklubber/-havne?
CS: Vi ligger på niveau med andre klubber/-havne.

Medlem: Det gør lidt ondt at høre at man vil gøre op med pensionistrabatten samt åbne for nye medlemmer.
PM: Det var en del af "Vision 2017" at ASC skal være en åben klub for alle, der vil være aktive. Der er ikke rigtigt noget alternativ, for broerne er slidt op, og vi må arbejde ud fra hvor vi er. Desuden er nutidens pensionister vist historiens mest velhavende.

Medlem: Kunne vi have fået flere penge ind, hvis obligationsrenten havde været højere?
CS: Viser eksempler på markedsrenten og er ca. 3 % i markedet.

Medlem: Hvor mange forespørgsler har vi fået fra sejlere uden for vores medlemsområde?
PM: Der er kommet 2 nye medlemmer og et antal tyskere der har været forbi og har spurgt om muligheden for at blive medlem. Men det vil kræve en indsats at få nye medlemmer. Der er således budgetteret med annoncering i tyske blade.

Medlem: Hvorfor ikke danne et brolav for hver bro?
PM: Tro det vil opløse klubånden.

Medlem: Hvad med at alle medlemmer får opsagt deres gamle pælepladskontrakter, og vi så udsteder nye kontrakter, hvor alle betaler samme pris?
PM: Det er ikke muligt da pælepladskontakten er uopsigelig.

Medlem: Hvem hæfter for gæld?
CS: Klubben er en forening og det er den der hæfter.

Medlem: Hvorfor vil Nykredit kun låne os 2,5 mil. kr.?
CS: Nykredit er som kreditforening underlagt Realkreditloven, der foreskriver på hvilket grundlag de kan give lån. Nykredits lånetilbud er bestemt ud fra ASC's årsregnskab. Endvidere kan nævnes, at det ikke har været nemt at få lånetilsagn fra banker og kreditinstitutter.

Medlem: Er renten fast på anlægslånet?
CS: Nej, det er variabel rente.

Medlem: Det er jo en usikkerhedsfaktor og tror det kan blive svært at få nye medlemmer da de jo skal betale 40.000 + 10.000 for at få en bådplads. Tror det kan være svært at få sikkerhed for at budgettet holder og broer bliver dyrere end beregnet.
CS: Det er det oplæg vi har, og planen viser at det holder.
PM: ASC har påpeget overfor bygherrerådgiver, at der kun er 7 mil. kr. at gør godt med. Sammen med det faktum at vi har en professionel rådgiver og at udbud lægges ind under udbudsloven giver det en vis form for garanti.

Medlem: Vil det sige at når broerne koster 7 mil. kr. så er der derudover også gæld på 5 mil. kr. for betalte indskud?
CS: De nuværende broer er 0 kr. værd i balancen, mens havnen samt øvrige aktiver udgør ca. 10 mio.

Medlem: Det er ingen garanti med en bygherrerådgiver, der blot vil sige at nye poster ikke har været en del af udbuddet og ASC vil derfor stå tilbage med regningen.
PM: Ja det er vigtigt at vi viser rettidig omhu.
Poul Milling(PMG) rådgiveren: Et udbud i totalentreprise vil låse prisen fast. Projektet er til at overskue, men der vil altid være den risiko.

Medlem: Bro F holder ej i 50 år.
CS: Mange af vores aktiver vil ikke holde i 50 år, men det er indregnet i budget, hvor der er indlagt investeringer til dette.

Medlem: Er der en plan B for merinvestering?
CS: Nej, der er ingen plan B
PM: Der vil blive lagt en buffer ind. Hvad nu hvis medlemmer forsvinder i fremtiden, så er vi kun os selv til at betale.

Medlem: Hvad nu hvis broer kun koster 6 mil. kr.
CS: Så nedsætter vi lånet fra investor - og sparer renter/afdrag

Medlem: Hvad hvis vi ikke gør noget?
CS: For 3 år siden sagde 2 uafhængige konsulenter at der måtte forventes en restlevetid på det nuværende broanlæg på ca. 3 år – og det er nu!
PM: Der er flere inspektioner, der viser at anlægget er færdigt. Det skal jo være forsvarligt at fortøjre og sker der noget nu vil ASC ende med at skulle betale for skader.

Medlem: Hvor meget er pensionist rabat?
CS: Pensionistrabatten er p.t. 25 % på pælelejen

Medlem: Hvorfor udskifte alle broer på en gang, når vi nu ikke kan uddybe.
PM: Vi er blevet bedt om at gøre som generalforsamlingen har instrueret os til.

Medlem: Nu skal vi købe ordentlige broer – alle disse spørgsmål skulle være kommer til medlemsmødet for 1 siden.

Medlem: I taler alle ud fra worst case – det er en fint projekt lad os nu komme i gang!

Bifald!

PMG gennemgår herefter projektet og tidsplanen.

Medlem: Holder budgettet?
PMG: Ja vi har allerede opdaterede priser fra andre lign. anlæg.

Medlem: Generalforsamlingen valgte de tunge flydebroer?
PMG: Vi anbefaler også de tunge mere solide flydebroer.
PM: Vi skal også være realister og vi har kun 7 mil. kr.

Medlem: Håber at man vælger tunge broer – de lette duer ikke i vind!

Medlem: Hvis vi så mangler 1 mil. kr. kan vi så ikke hente 3.333 kr. hos hver pladsejer? Alle vil have det bedste, men vil åbenbart ikke betale for det?

Medlem: Samlinger er defekte i bro E og landgang er dårlig på bro E.

Medlem: Hvor mange pladser har vi brug for - lad os bygge 40 færre.
PM: Med den finansiering, vi har fremskaffet, samt med den nuværende belægning in mente, arbejder vi nu ud fra det nuværende antal bådpladser. Således er den oprindelige plan om at udvide havnens kapacitet p.t. lagt på is.

Medlem: Hvorfor vil vi købe i udlandet?
PMG: Vi vil anbefale at købe, hvor det er billigst.

Medlem: Bro E ligger hvor der kunne være et slæbested. Kan den flyttes?
PM: Kommunens promenadeplan ønsker slæbestedet flyttet fra Mølleåen. Kommunen vil gerne have det hvor bro E er i dag og området ud for ASC vil være en del af første etape af projektet.

Medlem: ASC skal være forsigtigt med at købe noget "fremtidssikret" som fx el-/vand-standere med betalingsanlæg, da det ofte ikke er noget værd i fremtiden!
PM: Vi vil følge vores rådgiver i dette spørgsmål.

Medlem: Det var jo også muligt at bruge de gamle.
PM: Ja

Medlem: Hvad er fidusen med betaling for el og vand?
PM: Lidt usikkert og det kan være resultatet af de store ekstra regninger der kom i 2010 på el og vand.

Medlem: Er alle broer lige dårlige?
PM: Vi har fået i opdrag at skifte alle broer på en gang.

Medlem: Der er ikke mange producenter af tunge flydebroer i DK

Medlem: Beton er ikke bare beton
PMG: Leverandøren skal dokumentere hvordan broerne er produceret.

Medlem: El og vand er jo noget vi skal spare på, men hvad med forbruget på autocamperpladsen.
Finn Madsen(FM): Der er i gennemsnit et elforbrug på 10 kr. pr. autocamper pr. døgn.

Medlem: Har lidt malurt mod bestyrelsen da han ikke føler, der har været nok kommunikation om projektet.
PM: Kommunikation er svært, men vi føler at vi har gjort hvad vi kan for at kommunikere. Til de sidste to orienteringsmøder kom der tilsammen 20 medlemmer. Derudover er der jo reelt set ikke sket så meget ud over finansieringen, som vi har kunnet fortælle om.

Medlem: OK, men vi vil gerne have mere information fremadrettet, nu der begynder at ske mere konkrete ting i projektet.

Medlem: Møder har ofte været om torsdagen og det har været uheldigt og hjemmesiden bør bruges mere.

Medlem: Synes bestyrelsen er i en situation hvor de skal redde klubben ud af en vanskelig sag. Det virker som om, der er lagt utroligt meget arbejde i projektet og medlemmet er helt tryg med projektet.

Bifald!

Medlem: Er også tryg ved projektet. Tidsplan er vigtig m.h.p. næste sæson.

Medlem: Flot med det store fremmøde. Bestyrelsen har gjort kæmpe arbejde og brugt oceaner af tid, hvilket er flot da det er frivillig og ulønnet arbejde. Tak til bestyrelsen.

Bifald!

PM: Tusind tak for tillid. Hjemmesiden vil blive opdateret og - på trods af annoncering - er der ikke medlemmer, der har ytret ønske om at skrive/lave Søforklaringer, så fremadrettet vil kommunikationen ske i form af nyhedsbreve og hjemmesiden hvor broprojektet vil blive et fast menupunkt.
Desværre må vi også konstatere at Sejlerskolen nok sættes i bero som følge af mangel på instruktører. Tak for fremmødet og den positive ånd.

Medlem: Hvornår er den endelige plan klar?
PM: Forventer at den er det i uge 47-48.

Medlem: For sent med søsætning i maj både m.h.t. både og autocampere.

Medlem: Vigtigt at autocamperplads forbliver åben hele vinteren.

Medlem: Hvad hvis vi sparer ved at lukke ned for al aktivitet i 1-2 år?
PM: Besparelsen vil reelt være minimal. Den store udgift er havnen.

Medlem: Aktiviteter som stævner kan også give overskud og ASC skal ikke være en bådparkeringsplads.

Medlem: Hvad koster det at have kranen?
CS: Netto 0,- kr. dog uden arbejdsløn.

Medlem: Har fuld tillid til bestyrelsen og tak for i aften.

Bifald!

Jesper Baungaard: Takker for den gode disciplin.