Kontoret

Telefon
Mobil
7462 8985
4042 3346
havnemester@aabenraa-sejlclub.dk

Åbningstider:
Hver dag:

kl. 09.00 - 10:00


Her kan du logge ind på medlemsdatabasen, hvor du kan vedligeholde oplysninger om dig selv, samt se dit økonomiske mellemværende med klubben.

Med en del forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, er vi nu endeligt færdige med at nedbanke pæle i hele havnen. Nogle synes nok det har været generende, men alternativet med risiko for flere knækkede pæle og skader havde nok været værre.

Vi har nu fået en fysisk markant bedre havn end renoveringen fra 2012:

  • Tæringsafskærmning af alle pæle (plastrør, som går helt ned i havbunden) 
  • Forstærkede agterpæle (markant stærkere end tidligere)
  • Højvandssikring af broer (forhøjede forankringspæle) 
  • Udvidelse til større pladser (12 stk.)

Aktiviteter, som forventes afsluttet inden nytår 2018 er:

  • Toppe/Låg på alle pæle 
  • Montering af beslag på agterpæle (til løse fortøjninger) 
  • Beslag ved de nye forankringspæle skal ændres og ”affendres” 
  • Montere 3 plastrør ved Bro-A 
  • Fjernelse af gl. pælestumper og store sten

Økonomien i projektet blev noget dyrere end det budgetoverslag, som blev fremlagt for generalforsamlingen i december 2017, men bestyrelsen har ageret på baggrund af beslutningen på generalforsamlingen, og foretaget nødvendige forbedringer med henblik på at afbøde fremtidige udfordringer.

Hele renoveringer koster ca. 1.843 tkr.
Modtaget refusion fra opr. entreprenør -700 -
Salg af brugte plastrør (indtil nu) -10 -
Samlet nettoudgift i alt 1.133 tkr.

Projektet er – ud over erstatningen fra entreprenøren fra 2012 – finansieret optagelse af tillægslån på 600 tkr på samme vilkår som det bestående investorlån fra 2012 samt hævning af vor egen opsparing. I en kort perioden hen over sommeren har vi endvi-dere fået bevilget et overtræk på driftskontoen indtil vi får refunderet momsen fra SKAT.

Bestyrelsen forventer ikke kontingentforhøjelser eller andre ”betalingsforhøjelser” i forbindelse med havnerenovering, men hele projekteret og finansieringen vil naturligvis indgå i efterårets arbejde med udarbejdelse af budget for fremtiden til forelæggelse for generalforsamlingen i december.

Bestyrelsen
JCC/2018.07.10

Efter at have læst forskellige indlæg om problemer med tæring i borerørs-pæle i bl.a. Fredericia havn, blev der i foråret 2017 gennemført en dykkerundersøgelse, hvor man stikprøvevist gennemgik agterpælene for evt. tæring på det sted, hvor pælene står i havbunden, idet det var på dette sted, at pælene i Fredericia var knækket. Der blev ved denne undersøgelse ikke konstateret nogen alarmerende tæring på nogen af de undersøgte pæle hos ASC.

I sommers blev en af agterpælene ved bro F påsejlet. Det skulle under normale forhold ikke betyde noget, men den påsejlede pæl knækkede. Vi fik pælen op og kunne konstatere, at der var tæring der, hvor pælen var knækket.Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at pælen var knækket på det sted, hvor plastkappen slutter, hvilket er ca. 90 cm over bunden i dette tilfælde.

Broprojektet er sendt i udbud blandt et antal mulige leverandører af betonflydebroer.

Der vil blive afholdt licitation den 5. december, og bestyrelsen forventer at kunne fremlægge nyt om projektets status på generalforsamlingen den 8. december.